ALGEMENE VOORWAARDEN CLEAN PRODUCT

Artikel 1. Definities

1.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor professionele doeleinden een overeenkomst afsluit met Clean Product overeenkomstig en onderworpen is aan deze Algemene Voorwaarden. De Wederpartij verklaart uitdrukkelijk dat hij de aangeboden producten enkel zal gebruiken voor professionele doeleinden en niet als een consument kan worden beschouwd;
b. Invoerder: de invoerder van de Producten;
c. Producent: de producent van de Producten;
d. Product: een product zoals aangeboden op de website van Clean Product;
e. Bestelling: iedere bestelling zoals geplaatst door de Wederpartij via de website van Clean Product;
f. Werkdag: iedere kalenderdag, behoudens een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Clean Product
Bezoekadres: Buijs Ballotstraat 5BU5, 2693 BD  ‘s-Gravenzande
Telefoonnummer: 0174 35 20 80
Bereikbaarheid: vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@cleanproduct.nl
KvK-nummer: 27340411
Btw-identificatienummer: NL083011808B01

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) aanbiedingen en orderbevestigingen van de ondernemer en op alle rechtsbetrekkingen tussen Clean Product en haar professionele Wederpartij die gebruik maakt van de website van Clean Product en Bestellingen op een elektronische wijze plaatst. Door het plaatsen van een Bestelling gaat de Wederpartij onverwijld en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en erkent de Wederpartij te hebben afgezien van eventueel bestaande eigen aankoopvoorwaarden, behoudens artikel 3.2.

3.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Eventueel schriftelijk bedongen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden geven de Wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts) betrekkingen met Clean Product en laten de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

3.3 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid, het onredelijk bezwarende karakter of een wijziging in de relevante wetgeving op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, zullen partijen aan die bepaling qua inhoud en strekking een betekenis toekennen waarop er wel een beroep kan worden gedaan en welke zoveel mogelijk aansluit bij de initiële inhoud en strekking. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in elk geval onverminderd van kracht.

3.4 De Wederpartij gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden door middel van elektronische bevestiging op de website van Clean Product. Enige algemene (inkoop) voorwaarden van de Wederpartij worden hierbij door Clean Product uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 4. Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst

4.1 Elke aanbieding van Clean Product dient als één geheel te worden beschouwd en is vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald. Een aanbieding is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk op de website van Clean Product voorkomt.

4.2 Kennelijke vergissingen en fouten in Aanbiedingen kunnen Clean Product niet binden.

4.3 Indien de Wederpartij elektronisch een Bestelling plaatst, is deze Bestelling slechts bindend voor Clean Product indien Clean Product deze Bestelling schriftelijk heeft aanvaard.

4.4 Na aanvaarding door Clean Product kan de Wederpartij haar Bestelling niet meer wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming per e-mail van Clean Product.

4.5 Alle Productinformatie op de website van Clean Product wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde Producten daaraan behoeven te beantwoorden. Clean Product is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, indien deze Producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

4.6 Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens Clean Product gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Clean Product slechts indien deze door Clean Product uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1 Onverminderd artikel 5.3. van deze Algemene Voorwaarden, betreft de prijs van de Producten een nettoprijs, exclusief BTW, die alle kosten en rechten, adequate verpakking, keuringen, testen en certificaten omvat, en in euro is uitgedrukt.

5.2 Indien een korting onder bepaalde voorwaarden op de prijzen wordt toegekend aan een Wederpartij zal de prijs onmiddellijk en van rechtswege verhoogd worden met de desbetreffende korting op het ogenblik dat de Wederpartij niet meer aan de voorwaarden voldoet.

5.3 Voor Bestellingen tot een bedrag van EUR 80 (exclusief BTW) worden 6,95 leveringskosten in rekening gebracht bij de Wederpartij volgens de ten tijde van de uitvoering van de Bestelling daartoe bij Clean Product geldende regeling.

5.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Clean Product het recht om de prijs van de Producten te wijzigen ten belope van het bedrag waarmee voormelde factoren werden gewijzigd.

 

Artikel 6. Betaling en zekerheid

6.1 Artikelen geldende voor die Wederpartij wiens vorderingen en inningen van de vordering door Clean Product worden verzorgd:

6.1.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken bij orderbevestiging door Clean Product waarbij voorafgaand een betalingstermijn werd overeengekomen, welke worden vermeld op de factuur, dienen facturen van Clean Product bij de levering van de Producten te worden betaald. Ingeval van een voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, zal de prijs van de Producten steeds binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na de dag van de levering ervan dienen te worden betaald.

6.1.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder korting uit welke hoofde dan ook. De Wederpartij is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting ten opzichte van Clean Product te verrekenen of op te schorten.

6.1.3 In geval van niet-tijdige betaling is de Wederpartij van rechtswege en automatisch in verzuim, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien betaling niet bij de levering van de Producten dan wel binnen de schriftelijk overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij daarvoor de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd, gedurende de tijd waarin de Wederpartij in verzuim is. Hierbij zal ieder deel van de maand als een gehele maand worden gerekend.

6.1.4 In geval van niet-tijdige betaling op de vervaldatum van de factuur worden de Wederpartij tevens kosten voor debiteurenadministratie en – bewaking en buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht in de vorm van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 25 EUR, onverminderd het recht van de Clean Product om een schadevergoeding te eisen ten belope van haar daadwerkelijke schade indien deze hoger zou liggen. Enige betaling door de Wederpartij zal eerst worden verrekend met voormelde forfaitaire schadevergoeding, alvorens in mindering te worden gebracht op de laattijdige factuur.

6.1.5 Ingeval van niet-tijdige betaling door, of vereffening of faillissement van de Wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Clean Product hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden. Daarnaast is Clean Product gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst – inclusief lopende Bestellingen – op te schorten met onmiddellijke ingang zonder voorgaande ingebrekestelling, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Clean Product om een schadevergoeding te vorderen.

6.1.6 Alle klachten die betrekking hebben op de facturatie, moeten uiterlijk binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na factuurdatum, zoals die wordt vermeld op de factuur, schriftelijk aan Clean Product worden gemeld per aangetekend schrijven. Indien binnen deze termijn de factuur niet wordt betwist, worden de gegevens op de factuur geacht als juist te zijn erkend door de Wederpartij en vervallen de rechten die de Wederpartij heeft in dat opzicht.

6.1.7 Clean Product is steeds gerechtigd om alle vorderingen die zij jegens de Wederpartij heeft, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Wederpartij of met haar verbonden vennootschappen op Clean Product. Ingeval de vordering van Clean Product op de Wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt Clean Product van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de Wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd, Clean Product gerechtvaardigd mag vrezen dat de tegenvordering niet (tijdig) zal worden voldaan of de Wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Clean Product zal de Wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van haar verrekeningsbevoegdheid.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door Clean Product geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Wederpartij de prijs (in voorkomend geval verhoogd met alle interesten en bijkomende kosten) en elke andere openstaande en opeisbare vordering die Clean Product ten aanzien van de Wederpartij volledig heeft voldaan.

7.2 Door Clean Product geleverde Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, kunnen door de Wederpartij enkel worden doorverkocht in het kader van een normale bedrijfsuitoefening en aan andere professionele afnemers. In geval van doorverkoop is de Wederpartij verplicht van zijn afnemers een geldig en tegenstelbaar eigendomsvoorbehoud te bedingen op de doorverkochte Producten ten voordele van Clean Product.

7.3 De Wederpartij zal de Producten apart opslaan en ervoor zorg dragen dat deze duidelijk te identificeren zijn als producten welke door Clean Product zijn geleverd.

7.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan de Producten te verpanden of hierop enig ander (zakelijk) recht te vestigen zolang er een eigendomsvoorbehoud op rust. De Wederpartij zal de eventuele eigenaar van zijn bedrijfslokalen, evenals elke andere derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen op de Producten, informeren over het feit dat de Producten voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud ten voordele van Clean Product.

 

Artikel 8. Levering

8.1 Levering vindt plaats op de locatie en datum zoals die is bepaald in de Bestelling.

8.2 Indien er geen leverdatum is bepaald in de Bestelling en behoudens dit anders of meer gedetailleerd werd meegedeeld door Clean Product bij de aanvaarding van de Bestelling, dan zal de levering van de Producten de volgende Werkdag plaatsvinden indien de Bestelling voor 16.00 uur lokale tijd werd geplaatst en de Producten voorradig zijn. Indien de Bestelling na 16:00 uur lokale tijd werd geplaatst en de Producten voorradig zijn, dan zullen deze een Werkdag na de Werkdag volgend op de Bestelling plaatsvinden.

8.3 De Wederpartij is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop dat deze hem worden bezorgd. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten de volgende Werkdag een tweede maal worden aangeboden en tussentijds worden opgeslagen voor rekening van Clean Product, maar voor risico van de Wederpartij. Indien de Producten na deze tweede aanbieding wederom niet worden aangenomen door de Wederpartij, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 40% van de prijs van de Producten, onverminderd het recht van Clean Product om een schadevergoeding te eisen ten belope van haar daadwerkelijke schade c.q. kosten indien deze hoger zou liggen.

 

Artikel 9. Levertijd

9.1 De voorgestelde levertijd geldt nimmer als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voorgestelde data voor levering worden steeds bij benadering en ter inlichting opgegeven. Bij ernstige vertraging in de levering kan Clean Product schriftelijk in gebreke worden gesteld, in welk geval aan Clean Product een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

9.2 Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding – uit welke aard ook – noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van het contract of Bestelling. Clean Product zal geenszins gehouden zijn voor schade – uit welke aard ook – die eventueel zou ontstaan als gevolg van een laattijdige levering.

 

Artikel 10. Transport / risico

10.1 Vanaf het vertrek uit de distributiecentra van Clean Product of die van haar leveranciers worden de Producten steeds voor risico van Clean Product getransporteerd, en dit ongeacht de plaats van de levering. Op het moment dat de verkochte Producten door Clean Product of een door deze aangewezen vervoerder bij de Wederpartij worden geleverd, zijn de Producten voor risico van de Wederpartij, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Wederpartij. Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing.

 

Artikel 11. Verpakkingen

11.1. Verpakkingen van de geleverde Producten worden door Clean Product slechts teruggenomen indien deze afzonderlijk op de factuur in rekening zijn gebracht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Clean Product veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen aan de geleverde Producten is in ieder geval maximaal beperkt tot het netto factuurbedrag dat Clean Product voor de Producten die tot de aansprakelijkheid hebben geleid, in rekening heeft gebracht. Clean Deal kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor toerekenbare tekortkomingen aan de geleverde Producten, indien zij uiterlijk binnen de 8 (acht) kalenderdagen na de levering van de Producten de identiteit van de Producent dan wel Invoerder van de geleverde Producten aan de Wederpartij ter kennis brengt. In dat geval zal de Wederpartij de door haar geleden schade ingevolge de toerekenbare tekortkomingen aan de geleverde Producten enkel rechtstreeks op de Producent dan wel de Invoerder kunnen verhalen.

12.2 Behoudens het bepaalde in artikel 10.1 is Clean Product niet aansprakelijk voor schade die de Wederpartij en/of haar werknemers, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog of opzet of grove schuld van Clean Product of haar werknemers.

12.3 Clean Product kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of gevolgschade.

12.4 Clean Product sluit expliciet alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de Producten door de Wederpartij en/of haar werknemers en/of derden of als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Wederpartij.

12.5 Het recht van de Wederpartij op schadevergoeding ontstaat pas, indien de Wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade per aangetekend schrijven, per e-mail of per fax aan de klantenservice van Clean Product heeft gemeld. Iedere aanspraak op betaling van vergoeding van schade, vervalt na verloop van 30 (dertig) kalenderdagen na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt. De Wederpartij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen.

 

Artikel 13. Gebreken / klachttermijnen

13.1 De Wederpartij dient de geleverde Producten zo spoedig na de levering te onderzoeken op conformiteit. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of de geleverde Producten aan de overeenkomst beantwoorden, te weten:
a. of de juiste Producten zijn geleverd;
b. of de geleverde Producten wat hoeveelheid en aantal betreft, beantwoorden aan de overeenkomst;
c. of de geleverde Producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden verwacht voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

13.2 Bij gebreken, beschadiging, onvolledigheid of vergissing van de Producten is de Wederpartij ertoe gehouden dit zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 5 (vijf) kalenderdagen na de levering schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de gegevens op de leveringsbon die bij de levering wordt overgemaakt te melden aan Clean Product. Indien de Wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen deze termijn zal zijn klacht niet meer in behandeling worden genomen en vervalt zijn recht op welke vorm van compensatie of herstel dan ook.

13.3 Onverminderd artikel 13.2 van deze algemene voorwaarden, is de maximale aansprakelijkheid van Clean Product, indien ze toerekenbaar tekortschiet inzake de levering van de Producten, beperkt tot het kosteloos opnieuw leveren van de Producten, dan wel de vervanging ervan, naar keuze van Clean Product.

13.4 Geringe afwijkingen tussen de op de website van Clean Product cleanproduct.nl afgebeelde Producten en de geleverde Producten zijn technisch van aard en gelden daarom niet als gebrek of non-conformiteit.

13.5 Vorderingen inzake non-conformiteit van de geleverde Producten verjaren in elk geval na verloop van 6 (zes) maanden na de dag van de levering van de Producten.

 

Artikel 14. Garantie

14.1 Clean Product staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

14.2 De garantie die door Clean Product wordt verstrekt is gelijk aan de garantie die zij verkrijgt van haar toeleveranciers. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op een verdergaande garantie dan de door deze toeleverancier van de Producten geboden garantie.

14.3 Een door Clean Product, de Producent of de Invoerder verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Clean Product kan doen gelden.

14.4 Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Clean Product geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door de Wederpartij.

14.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

14.6 De garanties vermeldt in dit artikel gelden niet voor geschenken en gratis producten.

Artikel 15. Intellectuele eigendom / auteursrechten

15.1 Clean Product of haar contractspartijen behouden alle rechten die rusten op de aan de Wederpartij ter beschikking gestelde documentatie, specificaties en materialen, in welke vorm dan ook, ongeacht de wijze waarop deze zijn gebruikt of opgeslagen. De Wederpartij zal de documentatie, specificaties en materialen bij het ontvangen van de documenten die op hun juistheid en onderlinge samenhang controleren en eventuele afwijkingen en onvolkomenheden melden aan Clean Product. De Wederpartij moet de documentatie, specificaties en materialen duidelijk als eigendom van Clean Product aanmerken en derden uitdrukkelijk op het eigendomsrecht van Clean Product wijzen. De Wederpartij zal de documentatie, specificaties en materialen niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij ter beschikking werden gesteld door Clean Product en zal deze nog gedeeltelijk noch volledig reproduceren of aan derden ter inzage verstrekken en/of overhandigen.

15.2 De door Clean Product geleverde Producten maken naar haar weten geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat de door Clean Product geleverde Producten een inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal Clean Product naar haar keuze en na overleg met de Wederpartij de betrokken Producten vervangen door Producten, die geen inbreuk maken op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken Producten terugnemen tegen terugbetaling van de prijs van de Producten verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

15.3 De Wederpartij heeft geen recht op vervanging van de Producten, die enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde schenden, indien hij Clean Product niet binnen 30 (dertig) kalenderdagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

 

Artikel 16. Opschorting / ontbinding overeenkomst

16.1 De overeenkomst kan door Clean Product beëindigd worden zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding, met onmiddellijke ingang, door middel van een aangetekend schrijven, indien de Wederpartij een grove fout begaat of een ernstige inbreuk op enige bepaling van de overeenkomst pleegt die niet wordt verholpen binnen de 8 (acht) Werkdagen na schriftelijk verzoek tot herstel van de grove fout of ernstige inbreuk. Onder ernstige fout of een ernstige inbreuk worden in de zin van dit artikel niet beperkend beschouwd: fraude, bedrog, opzettelijke fout of het herhaaldelijk niet tijdig betalen van de prijs, zoals vermeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

16.2 Deze overeenkomst kan tevens door Clean Product alsook de Wederpartij beëindigd worden zonder opzeggingstermijn en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade of kosten, door middel van een aangetekend schrijven, indien: (i) de solvabiliteit van de Wederpartij in twijfel kan worden getrokken op basis van vaststaande feiten; (ii) de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, overgaat tot vereffening van zijn onderneming of anderszins insolvabel blijkt; (iii) er zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de Wederpartij; (iv) er sprake is van overmacht die langer dan zes maanden duurt. Als overmacht wordt aangemerkt, iedere omstandigheid die niet aan een partij is toe te rekenen of die een partij redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken om, doch niet beperkend, zijn begrepen: oorlog, overstroming, natuurrampen, brand, vertraging of onmogelijkheid van de levering van Producten of diensten door derden, vernielingen, beschadigingen van of defecten aan de voor het uitvoeren van de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Clean Product, staking, bedrijfsbezetting en lock-out van Clean Product of haar toeleveringsbedrijven, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, algemene transportmoeilijk-heden, ziekte van personeel en ontbreken van grondstoffen.

16.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Clean Product in geen geval tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden zijn. De Wederpartij is verplicht Clean Product te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding van de overeenkomst kunnen ontstaan.

 

Artikel 17. Geheimhouding

17.1 De Wederpartij is verplicht alle informatie en kennis omtrent Clean Product die zij verneemt of die wordt kenbaar gemaakt in het kader van een prijsaanvraag, een Bestelling en/of de uitvoering van de overeenkomst, zoals onder meer, maar niet beperkt tot de prijs en modaliteiten van de overeenkomst, geheim te houden en niet voor andere doeleinden te gebruiken. De Wederpartij maakt zich sterk dat deze bepaling ook van toepassing is op personeelsleden en/of derden waarop de Wederpartij voor het uitbrengen van een offerte, het beoordelen van een Bestelling en voor de uitvoering van de overeenkomst, beroep doet of zou doen.

 

Artikel 18. Wijzigingen algemene voorwaarden

18.1 Clean Product behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

18.2 De bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden die van kracht was op het ogenblik waarop een Bestelling door Clean Product werd aanvaard, zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding die uit die Bestelling tot stand komt.

18.3 Clean Product zal de Wederpartij binnen de 15 (vijftien) Werkdagen schriftelijk in kennis stellen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.